Política editorial

Temática e alcance

A Revista Galega de Dereito Social (Segunda época) é unha publicación científica do Consello Galego de Relacións Laborais, dirixida a difundir entre os colectivos docentes, investigadores e profesionais interesados no mundo laboral a actualidade legal, xurisprudencial e doutrinal na materia, con especial incidencia no marco galego de relacións laborais. Segue a filosofía do acceso aberto ao coñecemento xurídico, promovendo ademais a creación de textos xurídico-laborais en galego, para consolidar o seu uso técnico.

Na Revista publicaranse traballos nas linguas galega e castelá. Ten unha periodicidade semestral. O Consello de Redacción, de forma excepcional, poderá aprobar a publicación dun número extraordinario de carácter monográfico, a instancia do Pleno do Consello Galego de Relacións Laborais.

 

Política de seccions

Artigos

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares

Tribuna

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares

Doutrina

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares

Observatorio Xurisprudencial

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares

Observatorio da Negociación Colectiva

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares

Reseñas e Recensións

Marcado Envíos abertos Marcado Indexado Marcado Revisión por pares
 

Proceso de revisión por pares

Os traballos que cumpran as normas técnicas de publicación na Revista serán enviados para a súa avaliación, con omisión da súa autoría, a dúas persoas designadas ad hoc pola Secretaría da Revista de entre as nomeadas polo Consello de Redacción para levar a cabo este labor.

A avaliación levarase a cabo con completo anonimato de revisores e revisado, conforme ao procedemento e instrucións que se elaborarán polo Consello de Redacción.

Os resultados da avaliación, que deberán ser enviados nun prazo de quince días, sexa tanto positiva como negativa, comunicaranse por correo electrónico ás persoas que enviaron os traballos, xunto cos ditames das persoas que realizaron a avaliación, omitindo a identidade destas.

O Consello de Redacción aceptará para a súa publicación os traballos con dúas avaliacións positivas, aínda que estas inclúan suxestións. Neste último caso, a Secretaría da Revista devolverá o traballo á persoa que o enviou para que incorpore ditas suxestións no prazo improrrogable de dez días.

Non se publicarán os traballos que teñan dúas avaliacións negativas. Se un traballo obtivese unha avaliación positiva e unha avaliación negativa, enviarase a un terceiro avaliador para a súa valoración. Só se nesta terceira avaliación fose positiva o Consello de Redacción poderá aceptalo para a súa publicación.

Anualmente, o Consello de Redacción revisará a calidade das avaliacións realizadas e realizará as adaptacións que considere oportunas no procedemento de avaliación.

A Revista Galega de Dereito Social non se fai responsable do contido de ningún artigo e o feito de que patrocine a súa difusión non implica, necesariamente, conformidade coas teses expostas.