A INFLUENCIA “COMUNITARIA” NA CONFIGURACIÓN “INTERNA” DO DEREITO ÁS VACACIÓNS ANUAIS RETRIBUÍDAS

Luis Enrique Nores Torres

Resumo


O dereito ás vacacións anuais constitúe unha materia que foi obxecto de tratamento doutrinal en numerosas ocasións. Por esta razón, podería parecer que o interese polo seu estudo resulta limitado; con todo, de maneira cíclica, aparecen novas perspectivas de análises que volven situar esta institución no foco de atención dos laboralistas. Iso sucede especialmente con ocasión da xurisprudencia comunitaria na materia, así como coa súa recepción polo TS. Así as cousas, este traballo ten por obxectivo analizar como repercutiu o labor normativo e xurisprudencial efectuada desde as institucións comunitarias na configuración interna do dereito ás vacacións e, de maneira máis concreta, en que materias coadxuvou a revitalizar o interese por estas.


Palabras clave


Vacacións; tempo de traballo; dereito social; xurisprudencia comunitaria.

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017