Sexo e xénero no ámbito comunitario (Por un ordenamento xurídico “de-xenerador”). Algunhas reflexións acerca da STXUE do 26 de xullo de 2018 (Asunto M. B)

Aránzazu Vicente Palacio

Resumo


A  STXUE de 26-7-2018 (Asunto  M. B) declara o carácter discriminatorio dunha normativa nacional (británica) que esixe ás persoas transexuais casadas a anulación do seu matrimonio para acceder ao recoñecemento xurídico pleno do seu cambio de xénero, en tanto condicionante do acceso á pensión de xubilación á idade establecida polo ordenamento nacional para as persoas do sexo adquirido. Este axuizamento leva a cabo en relación á Directiva 79/7/CEE, do 19 de decembro de 1978 relativa á aplicación progresiva do principio de igualdade de trato entre homes e mulleres en materia de seguridade social.

Este traballo analiza este pronunciamento xudicial situándoo no conxunto da (escasa) xurisprudencia comunitaria que abordou as consecuencias do cambio de sexo desde a normativa comunitaria de carácter socio-laboral. Apúntase tamén a ( fragmentaria e dispersa) regulación xurídica española relativa ao cambio de sexo-xénero e as consecuencias en materia de seguridade social. O traballo pon de manifesto que non son poucos -e leste é un deles- os casos nos que a pesar da diferenciación sexo-xénero ambos os termos utilízanse no mesmo sentido. O traballo avoga por un Dereito “de-xenerado” e “de-xenerador” no sentido sinalado pola autora no epílogo final.


Palabras clave


Transexualidade; Transxénero; Seguridade Social; Identidade de xénero; Tribunal Xustiza da Unión Europea; Dereito de-xerado; LGTBi

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017