As familias numerosas ante o dereito da seguridade social: propostas de reforma

Guillermo L. Barrios Baudor

Resumo


O presente traballo dá conta de diversas propostas en materia de protección social pública das familias numerosas. Propostas, todas elas, que partirían dunhas mesmas premisas básicas; por unha banda, a escasa atención que esta específica cuestión mereceu desde os moi diversos puntos de vista (lexislativo,  xurisprudencial, pero especialmente  doutrinal) en comparación ao maior tratamento dispensado, por exemplo, aos dereitos de conciliación da vida persoal, familiar e profesional en xeral; e, por outro, a incuestionable necesidade de protexer como corresponde a unhas familias que, polas súas especiais circunstancias, atópanse (ou se poden atopar) nunha situación moito máis vulnerable que outras familias nas que non concorren ditas circunstancias especiais. Por iso é polo que o estado actual das cousas (ou, polo menos, o seu mantemento no tempo) non atope hoxe xustificación algunha.

Palabras clave


Familias numerosas, seguridade social, conciliación.

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017