OS RECENTES CAMBIOS DO RÉXIMEN LABORAL DA SUBCONTRATACIÓN E, OBITER DICTA, ALGUNHAS BREVES REFERENCIAS ÁS MOITAS MATERIAS PENDENTES

Javier Gárate Castro

Resumo


Sométense a exame os cambios que introduce a Real Decreto-lei 32/2021 en materia de subcontratación, os cales son de relativa importancia e non satisfán a modernización da subcontratación á que se refire aquel, na súa exposición de motivos. Ningún deles contribúe, en rigor, ao avance en «a responsabilidade das empresas contratistas ou subcontratistas» que propugna o punto III da referida exposición de motivos. O réxime xurídico-laboral da subcontratación segue estando obsoleto e necesitado dunha reforma técnico-xurídica de moito máis calado. O que se presenta como cambio «estrela», relativo á determinación do convenio colectivo aplicable aos traballadores destinados á execución dos encargos obxecto de descentralización, non garante a cabal  observancia do principio de igualdade de trato de tales traballadores en relación cos traballadores da empresa cliente ou principal. En rigor, limítase a validar os criterios seguidos ata o de agora pola doutrina do Tribunal Supremo.


Palabras clave


Contrato de traballo de fixos-discontinuos; contrato de traballo por circunstancias da produción; descentralización productiva; determinación do convenio colectivo aplicable; subcontratación

Texto completo:

PDF (Español (España)) PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


##submission.copyrightStatement##

##submission.license.cc.by-nc-nd4.footer##

Revista Galega de Dereito Social (RGDS) - 2ª etapa

Dirección postal:
Rúa da Algalia de Abaixo, 24, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña, España
Teléfono: +34 981 54 16 02
 

ISSN: 1696-3083

Desarrollada por:

Bavel Service Providers 

© 2017