Envíos

Envíos en liña

Xa tes nome de usuaria/o e contrasinal para Revista Galega de Dereito Social?
Vai a identificación

Precisas un nome de usuario/a e contrasinal?
Vai a rexistro

Compre rexistrarse e identificarse para poder enviar artíigos en liña e para comprobar o estado dos envíos.

 

Normas para autores/as

 1.   FORMATO DE TEXTO

As propostas de artigo deberán presentarse en formato Word, cun tamaño de páxina A4. O espazo de interlineado será sinxelo, sen espazos nin tabulaciones entre os parágrafos. Tampouco se aceptarán espaciados anteriores e posteriores ao texto, nin sangrías. A fonte empregada será VERDANA, e o tamaño 10 puntos.


2.   CONTIDO

O texto deberá estar convenientemente estruturado en apartados  e subapartados. Estes sinalaranse da seguinte maneira:

1. APARTADO PRINCIPAL EN MAIÚSCULA E NEGRITA

1.1.    SUBAPARTADO EN MAIÚSCULA  E REDONDA

1.1.1.    Apartado de subapartado

1.1.1.1.     Subapartado de subapartado


3.   DATOS DO AUTOR

Os datos do autor: nome, apelidos, institución, etc. deberán figurar unicamente en o apartado correspondente de  a aplicación OJS. En ningún  caso o arquivo en formato  Word que se suba a  a plataforma debe conter esa información.  O artigo remitido a  os evaluadores debe ser completamente anónimo.


4.   RESUMO E PALABRAS CRAVE

Todas as propostas de artigo deberán conter un resumo en castelán ou en galego, e unha tradución ao inglés deste. A Revista, unha vez aprobado o artigo, traducirá o resumo á outra lingua de publicación da revista.

Da mesma forma, cada proposta de artigo deberán conter entre 4 e 10 palabras crave, tamén presentadas nun dous idiomas seguindo a lóxica dos resumos. A Revista ocuparase da súa tradución posterior.


5.   CITACIÓN

O formato de citación da revista corresponde coa normativa APA.

A cita debe inserirse no texto no punto adecuado para cada caso e ten que proporcionar os seguintes datos: apelido/s do autor/é, data de publicación e páxina/s específicas da cita. Pode indicarse o nome no propio texto ou indicarse entre paréntese, coa mesma información.

Cita segundo o número de autores:

Un ou dous autores: cítanse cada vez que apareza a referencia no texto.

Bayón Chacón e Pérez Botija (1969, p.23) xa sinalaron

Ou ben

Xa se sinalou (Bayón Chacón e Pérez Botija, 1969, p.23)

Tres, catro ou cinco autores: cítanse todos a primeira vez e nas seguintes cítase só o apelido do primeiro seguido de  a abreviatura et al. e o ano.

Dans Álvarez de Sotomayor, Maneiro Vázquez e Veiga Mateos (2010) apuntaron [...] (1ª cita)

Dans Álvarez de Sotomayor et al. (2010) conseguiron [...] (seguintes citas)

Cando se citan as palabras exactas do autor deben presentarse entre comiñas e hai que facer constar o autor, a data e a páxina onde se obtivo a información, separados por unha coma e entre paréntese:

"El contrato de trabajo no es la única forma de consecución de recursos económicos por medio de un trabajo personal" (Gárate Castro, 2008, p.17)

Se o nome do autor aparece como parte da exposición, debe citarse unicamente o ano de publicación entre paréntese.

Como afirma Cabeza Pereiro (1995), “en nuestro ordenamiento, un primer acercamiento al deber de negociar de buena fe en relación con la determinación de los ámbitos de negociación ha de causar necesariamente perplejidad” (p.110)

Se o que se reproduce é a idea dun autor (non as súas palabras exactas) non se porán comiñas e indicarase, entre parénteses, o apelido do autor seguido da data de publicación da obra a que se refire.

Nos países da nosa contorna, o nacemento do Dereito do Traballo estivo estreitamente ligado ao surgimiento das normas sobre seguridade industrial (Fernández Docampo, 2003).

No caso en que se proporcionen tanto o ano como o autor como parte da información textual, non é necesario agregar información entre paréntese.

En 2009 o estudo de Fernández Prol sobre a xubilación flexible mostrou que...

Cando un autor ten máis dunha publicación no mesmo ano, acompáñase o ano da publicación cunha  letra minúscula. A mesma letra asignarase tamén en  a lista de referencias.

Como sinalan Martínez Girón e Arufe Varela (2015a, p.20), “frente a la claridad de ideas alemana, nos parece evidente que ni el legislador ni el Gobierno de nuestro país tuvieron nunca ideas claras acerca de cuál debía ser la misión de las Facultades de Derecho españolas”.

Respecto diso, comentan Martínez Girón e Arufe Varela (2015b, p.118), un elemento decisivo podería ser “la elevación do salario mínimo federal”.

Si necesita consultar outros casos e exemplos de cita dentro do texto, pode consultar o Manual de publicacións de  a APA (p. 174-180).

 

Recomendacións xerais

Non se pode eliminar unha parte do texto citado sen sinalarse; debe indicarse sempre con puntos  suspensivos entre corchetes [...]

"No caso de España incluíronse [...] o subsidio de mobilidade e compensación por gastos de transporte."

Así mesmo, calquera comentario que se insira ha de aparecer entre corchetes [ ]

"Non se sabe aínda [o autor escribe en 2012] si coa entrada en vigor do Regulamento (CE) nº 883/2004."

Si hai un erro no texto citado, debe manterse, pero avisando ao lector coa anotación [sic] en cursiva e entre corchetes.

"O Tribunal Superior de Xustiza de Estremadura [sic]"

Si o erro é moi evidente pode indicarse a corrección entre corchetes, precedida de  a abreviatura [i.e.] en cursiva..

"A promulgación do Estatuto dos Traballadores en 1890 [i.e. 1980] foi un fito histórico."

6.   BIBLIOGRAFÍA E REFERENCIAS

Todos os artigos deberán incluír tamén un apartado final coa bibliografía e as referencias sinaladas no texto. Estas tamén  seguirán a esquematización APA, que se resume a continuación.

É imprescindible que cada unha das citas que se haxan intercalado no texto teña a súa referencia correspondente na lista final e, á inversa, toda entrada na lista de referencias debe ser  citada dentro do texto.

Dado que un dos propósitos da lista de referencias é permitir ao lector recuperar e usar as fontes citadas, os datos da referencia deben ser correctos e completos. Cada entrada contén xeralmente os seguintes elementos: autor, ano de publicación, título e datos da publicación (lugar e editorial).

Nos seguintes apartados explícanse, detalladamente e con algúns exemplos, as características de estilo e puntuación prescritas para redactar as referencias bibliográficas de  os principais tipos de documentos.

Se se precisa citar outros tipos de documentos, pódese consultar o Manual de publicacións da APA (p. 180-224).

Pautas xerais

Os datos para redactar a cita tomaranse do documento orixinal ao que se refiren, e extraeranse principalmente da portada.

En canto á autoría, hai que ter en conta as seguintes normas:

-    Para escribir o título, respectarase o criterio de uso de maiúsculas da lingua na que se dá a información.

-   Se no documento non aparece ningunha data podemos dar unha data aproximada antepondo a abreviatura de circa: ca. entre corchetes:

Alonso Olea, M. [ca. 1973]

No caso de documentos electrónicos, hai que indicar o DOI (identificador dixital de obxectos) sempre que se dispoña del..

Como citar unha monografía

As monografías, seguindo as normas da APA, cítanse de acordo co seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome. (Ano de publicación). Título do libro en cursiva.  Lugar de publicación: Editorial.

Opcionalmente poderemos pór a mención de edición, que irá entre paréntese a continuación  do título; e, si fose o caso o volume que irá en cursiva..

Un só autor

Fernández Prieto, M. (2004). La transmisión de empresas en crisis: incidencia de la Ley concursal. Murcia: Laborum.

Martínez Yáñez, N. M. (2011). El régimen jurídico de la disponibilidade horaria. Cizur Menor: Aranzadi

Varios autores

Martínez Girón, J., e Arufe Varela, A. (2015). La enseñanza del Derecho en las Facultades de Derecho de los Estados Unidos. Barcelona: Atelier.

Mención diferente á de autor

Cando se trata de compiladores, editores, coordinadores ou directores especificarase despois do nome e entre paréntese.

Cabeza Pereiro, J. e Rodríguez Rodríguez, E. (coords.). (2015). El trabajo en el mar: los nuevos escenarios jurídico-marítimos. Albacete: Bomarzo

Como citar un capítulo de  un libro

Os capítulos de  os libros cítanse de acordo con   o seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano). Título do capítulo. En A.  A. Apelido(s) Editor A, B. B. Apelido(s) Editor B, e C. Apelido(s) Editor C (Eds. ou Comps. etc.), Título do libro (pp. xxx-xxx). Lugar de publicación: Editorial.

Un autor

Mella Méndez, L. (2011). Protección de los trabajadores versus libre prestación de servicios en el ámbito europeo: elcaso Laval (STJCE de 18 de decembro de 2007; asunto C-341/05). En J.  Gárate Castro (coord.), Desplazamientos Transnacionales de Trabajadores (pp. 127-142). Cizur Menor: Aranzadi.

Pazos Pérez, A. (2013). La incidencia de la limitación de la jornada de trabajo en el empleo. En J. Cabeza Pereiro e F. Fernández Prol (coords.), Políticas de Empleo. Cizur Menor: Aranzadi.

Varios autores

Carril Vázquez, X. M., e Ron Latas, R.P. (2008). Lección de dignidade: Precariedade laboral como causa de conflitos sociais. En J. J. Pernas García (coord.), Ou ensino do dereito a través do cinema: unha perspectiva interdisciplinar: materiais didácticos para un sistema ECTS. A Coruña: Universidade dá Coruña

As contribucións a Congresos,  Simposios... cítanse de  a mesma forma:

Rodríguez Rodríguez, E. (2005). La nueva causa de despido del artículo 54.2.g ET (El despido disciplinario debido al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual). En La igualdad ante la ley y la no discriminación en las relaciones laborales. XV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (pp. 1143-1152). Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Como citar un artigo de revista

Un artigo de revista, seguindo as normas de  a APA, cítase de acordo co seguinte esquema xeral:

Apelido(s), Iniciais do nome ou nomes. (Ano de publicación). Título do artigo. Título de  a revista en cursiva,  volume de  a revista (número do fascículo entre paréntese), primeira páxina- última páxina do artigo.

Un só autor

Carril Vázquez, X. M. (2010). Cando as liberdades do mercado da Unión Europea limitan os dereitos de protección social das persoas que traballan. Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo, 1, 53-70.

Dous ou máis autores

Rémy, P. e Ferreiro Regueiro, C. (2011). Las pequeñas empresas en derecho francés. Anuario coruñés de derecho comparado del Trabajo, 3, pp.25-43.

Como citar un recurso de Internet

Os recursos dispoñibles en Internet  poden presentar unha tipoloxía moi variada: revistas, monografías, portais, bases de datos... Por iso,  é moi difícil dar unha pauta xeral que sirva para calquera tipo de recurso.

Como mínimo unha referencia de Internet debe ter os seguintes datos:

Título e autores do documento.

Dispoñibilidade e localización: Dirección electrónica (URL) ou DOI (Dixital Object Identifier). No caso de ter DOI se omite  a URL.

Non deben incluírse datas de datas de recuperación ou consulta, a menos que o material da fonte poida cambiar co tempo (p. ex.  Wikis)".

Monografías:

Emprégase a mesma forma de cita que para as monografías en versión  impresa. Debe agregar a URL e a data en que se consultou o documento

Gutman, G., & Spencer, C. (Eds.). (2010). Aging, Ageism and Abuse: Moving from Awareness to Action. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-381508- 8.00014-X

Artigos de revistas en liña:

Emprégase a mesma forma de cita que para os artigos de revista en versión  impresa. Debe agregarse a URL ou DOI:

Maneiro Vázquez, Y. (2013). El derecho a la indemnización por daños morales como consecuencia de la lesión de la libertad sindical a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional 247/2006, de 24 de julio. Dereito, Número Extraordinario, 245-263. Recuperado de: http://www.usc.es/revistas/index.php/dereito/article/view/1241/1568

Nótese que non hai un punto final cando unha referencia termina cunha  URL ou DOI

Como citar documentos inéditos (teses, tesinas...)

Os documentos (como teses, tesinas...) que non sexan  publicados e de  os que se descoñece a súa posible publicación cítanse de acordo con   o seguinte esquema:

Apelido(s), nome. (Ano). Título de  a obra en cursiva.  (Clase de documento inédito: Tese doutoral inédita, documento inédito...). Institución académica en  a que se presenta. Lugar.

Sixto San José, B. (2013). A regulación laboral e de seguridade social do traballo fronteirizo. (Tese doutoral inédita). Facultade de Dereito. Universidade dá Coruña.

Si o documento xa foi publicado, citarase como unha monografía seguindo o seguinte esquema:

Apelido(s), Nome. (Ano). Título de  a obra en cursiva.  (Tese doutoral). Institución académica en  a que se presenta. Lugar.

7.   COMO CITAR XURISPRUDENCIA E DOUTRINA DOS TRIBUNAIS

As sentenzas e outros documentos emanados de Tribunais cítaserán ao pé de páxina de acordo coa seguinte metodoloxía

Tribunal de Xustiza da Unión Europea: STX de 25 de febreiro de 2016, García Nieto, asunto C-299/14 (ECLI:EU:C:2016:114)

Tribunal Europeo de Dereitos Humanos: STEDH (Sección 2ª) de 26 de xullo de 2011, Caso Capriati contra Italia.

Tribunal Constitucional: STC 296/2006 de 15 de febreiro de 2006.

Tribunal Supremo: STS de 15 de febreiro de 2016 (nº rec. 268/2015). A falta de indicación expresa, enténdese que se trata da Sala do Social. De non ser así, farase constar entre paréntese a Sala da que procede a sentenza. Ex. STS (Sala contencioso-administrativo) de 12 de xuño de 2016 (nº rec. 158/2015).

Audiencia Nacional: SAN de 16 xuño de 2016 (sentenza nº 107/2016). A falta de indicación expresa, enténdese que se trata da Sala do Social. De non ser así, farase constar entre paréntese a Sala da que procede a sentenza. Ex. SAN (Sala contencioso-administrativo) de 20 de febreiro de 2015 (sentenza nº 139/2012).

Tribunal Superior de Xustiza: STSJ Galicia de 15 de febreiro de 2016 (nº rec. 148/2015). A falta de indicación expresa, enténdese que se trata da Sala do Social. De non ser así, farase constar entre paréntese a Sala da que procede a sentenza. Ex. STSJ Galicia (Sala Civil) de 1 de febreiro de 2015 (nº rec. 120/2014).

Audiencia Provincial: AP Pontevedra (Sección 1ª) de 5 de maio de 2016 (sentenza nº 40/2016).

Xulgado do Social: SXS A Coruña nº 3 de 23 de decembro de 2015 (sentenza nº 589/2015).

Os Tribunais estranxeiros citaranse conforme á metodoloxía usual no propio país. Ex. C. cass. Soc. 1er juillet 2008, nº 07-44.124.

8.   PRESENTACIÓN DA PROPOSTA

As propostas só poderán ser aceptadas a través do sistema OJS da Revista, aloxado na web www.revistagalegadedereitosocial.gal